Gepost door cmsadmin

De lange looptijd van gerechtelijke procedures, de spanning die deze procedures tussen partijen veroorzaken en de nood aan toekomstige economische of persoonlijke relaties zorgt ervoor dat bemiddeling als manier van geschillenbeslechting in de lift zit. hieronder wordt het concept bemiddeling uiteengezet, en wordt dieper ingegaan op de  voor-en nadelen van de inschakeling van een bemiddelaar.

 

Wat is bemiddeling?

 

Een bemiddeling is een gestructureerd proces waarbij een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale bemiddelaar met de partijen poogt om tot een evenwichtige oplossing van hun geschil te komen. Het doel van bemiddeling is het bereiken van een gezamenlijke oplossing die door beide partijen gedragen wordt.

In een bemiddeling staat vertrouwen centraal, er wordt een omgeving gecreëerd waar partijen openlijk met elkaar kunnen communiceren zonder te vrezen dat er gevoelige informatie het daglicht zou zien.

Zowel de partijen als de bemiddelaar zelf kunnen op elk ogenblik wegstappen van de tafel zonder enige juridische consequenties. De partijen dienen geëngageerd te zijn om een oplossing te vinden.

Indien een akkoord gevonden wordt tussen partijen, kunnen zij dit akkoord laten bekrachtigen door de rechtbank, om op die manier hun geschil definitief te beslechten. De rechtbank zal niet over de opportuniteit van het akkoord beslissen, maar zal dit wel toetsen aan de openbare orde.

De voordelen van bemiddeling

Een eerste groot voordeel is het zelfbeschikkingsrecht dat de partijen hebben bij een bemiddeling, zij hebben de touwtjes in handen met betrekking tot het verloop van het proces. Bovendien kunnen partijen bij het zoeken naar een oplossing de creativiteit zijn vrije loop laten, zo kunnen tijdens een bemiddeling allerlei elementen aan tafel gebracht worden die in een juridische procedure niet vertaald kunnen worden (emoties, gevoelens, bepaalde belangen,…).

Het feit dat partijen zelf de touwtjes in handen hebben zorgt voor een grotere mate van tevredenheid met een bereikte uitkomst, zodat de bruggen tussen de partijen niet opgeblazen hoeven te worden. Dit laatste is in het bijzonder van belang zijn voor ondernemingen die langdurige handelsrelaties met elkaar aangaan en in het kader van familiale geschillen.

Zoals hierboven al vermeld, staat vertrouwelijkheid centraal. De documenten of overeenkomsten die gedeeld worden in het kader van een bemiddeling kunnen niet in een gerechtelijke procedure worden ingeroepen tegen de partijen die ze delen. Bovendien is de bemiddelaar gebonden door een beroepsgeheim, hetgeen ervoor zorgt dat een open gesprek steeds mogelijk is.

Tevens is een bemiddeling kosten- én tijdbesparend in vergelijking met een gerechtelijke procedure. Dit voordeel moet echter enigszins genuanceerd worden, aangezien een gefaalde poging tot bemiddeling met daaropvolgend een gerechtelijke procedure uiteraard een pak duurder zal zijn dan een gerechtelijke procedure op zich.

De achilleshiel van bemiddeling

Het grootste nadeel van een bemiddelingspoging is dat deze volledig afhankelijk is van de wil van beide partijen om effectief tot een akkoord te komen. Een bemiddeling is dan ook gevoelig aan misbruik door één van de partijen.

Zo kan een bemiddelingspoging gebruikt worden om documenten of informatie van de andere partij te kunnen inzien. Hoewel deze informatie vertrouwelijk is, is ze daarom niet minder bruikbaar buiten een gerechtelijke context.

Bovendien kan men via een bemiddeling ook tijd proberen winnen, om na een lange periode van onderhandeling de bemiddeling alsnog op te blazen. Op die manier kan een partij contractuele of wettelijke verplichtingen on hold zetten zonder dat er onmiddellijk een gerechtelijke procedure moet volgen.

Een tweede nadeel is terug te vinden in de hoedanigheid van de bemiddelaar. Deze laatste dient niet noodzakelijk juridisch geschoold te zijn, wat kan zorgen voor lacunes in het uiteindelijke bemiddelingsakkoord. Indien deze lacunes van die aard zijn dat ze ingaan tegen de openbare orde zal een rechter de homologatie van het bereikte akkoord weigeren. Het is dan ook van groot belang een bemiddelaar aan te stellen die tevens over een grondige kennis van de geldende wetgeving beschikt.

Zoals hierboven reeds aangehaald kan een bemiddelingspoging, indien geen akkoord bereikt wordt, tijd en geld kosten. Dit onafhankelijk van de goede wil van de partijen, zelfs zonder misbruik kan een bemiddelingspoging steeds mislukken.

 

De rol van Bloom Law

Bloom Law beschikt over 4 erkende bemiddelaars die ervaring hebben bij het bemiddelen in zowel economische als familiale dossiers. Wij geloven rotsvast in de groter wordende rol van bemiddeling als methode voor geschillenbeslechting, en hebben hieromtrent reeds een hoop expertise opgebouwd. Een bemiddelingspoging tussen bereidwillige partijen is in onze filosofie steeds te verkiezen boven een gerechtelijke procedure.

 

Aarzel niet en contacteer ons vandaag nog om samen een duurzame oplossing voor uw geschil te vinden!

@DieterVanWelden #bemiddelen